ЈКП "Брегалница"-Делчево

ул. „Методи Митевски-Брицо” бр.36
тел:(033) 411-254; (033) 411-100
Адреса:

"Методи Митевски-Брицо” бр.36

Тел.бр.

033-411-254

Директор:

Стојче Стојковски

Тел.бр.

071-343-108

Сектор водовод и канализација :

Фердо Ристовски

Тел.бр.

071-393-456

Сектор за општи, правни и финансии :

Методи Кушовски

Тел.бр.

071-328-745

Сектор паркови, зеленило и градски гробишта :

Розета Цонева

Тел.бр.

071-328-732

Одделение на механизација :

Ванчо Цветковски

Тел.бр.

078-326-927

Одделение за собирање и депонирање комунален смет :

Виктор Колевски

Тел.бр.

078-391-240

Одделение за наплата и инкасатори :

Светлана Ѓеорѓиевска

Тел.бр.

078-326-893

Успешно внесен код.