ЈКП "Брегалница"-Делчево

ул. „Методи Митевски-Брицо” бр.36
тел:(033) 411-254; (033) 411-100Image

Органи на јавното претпријатие се:
- Управен одбор,
- Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење
- Директор.

Претпријатието е организирано во Сектори:


1.Сектор за Општи, правни и финансии ;

Раководител: Методи Кушовски E-mail: pravna@ jkpbregalnica.mk
Тел: 071-328-745

2.Сектор за Финансии, сметководство и комерција;

Раководител: Методи Кушовски E-mail: pravna@ jkpbregalnica.mk
Тел: 071-328-745

3.Сектор за Водовод и канализација;

Раководител: Фердо Ристовски E-mail: vodovod@jkpbregalnica.mk
Тел: 071-393-456

4.Сектор за Комунална хигиена;

Раководител: Виктор Колевски E-mail: smet@jkpbregalnica.mk
Тел: 078-391-240

5.Сектор за Градско зеленило и гробиштa;

Раководител: Розета Цонева E-mail: parkovi@ jkpbregalnica.mk
Тел: 071-328-732

OrganogramBregalnica

Бидете навремено информирани

Контактирајте не